ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ระบบการบริหารจัดการปัญหาเมืองยุค 4.0 Traffy FONDUE

 • 13 อ่านแล้ว
 • 9-08-2565 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

 • 1506 อ่านแล้ว
 • 14-01-2565 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

วินัยและการรักษาวินัย

 • 108 อ่านแล้ว
 • 6-07-2565 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ชมชมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายตำบลจอมหมอกแก้ว

 • 198 อ่านแล้ว
 • 04-01-2564 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

 • 60 อ่านแล้ว
 • 07-12-2563 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 


ข่าวกิจกรรม

10-08-2565

กิจกรรมการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำและปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • 6 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

18-07-2565

ร่วมกิจกรรมมอบบ้านตามโครงการของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ราย นางตอง ขอบขันธ์ หมู่ 1 บ้านสบห้วย

 • 26 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

25-07-2565

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BVG จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 • 23 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

21-07-2565

โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการเลี้ยงไหมอีรี่ และการแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหาร (น้ำพริก) จากดักแด้ไหมอีรี่ ให้กับกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนไหมอีรี่จังหวัดเชียราย

 • 23 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

18-07-2565

ภาพกิจกรรมโครงการประเพณีการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565

 • 3118 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

16-08-2564

มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว เนื่องจากใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 • 70 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด 


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • 5-08-2565 ลงเมื่อ
 • 7 อ่านแล้ว
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

 • 20-07-2565 ลงเมื่อ
 • 17 อ่านแล้ว
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายอุดม วงษารัตน์ เลขที่ 117 ถึงบ้านนายวีระ ขันจันทร์แสง หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะโอ

อ่านเพิ่มเติม

 • 18-07-2565 ลงเมื่อ
 • 36 อ่านแล้ว
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมิถุนายน 2565

อ่านเพิ่มเติม

 • 18-07-2565 ลงเมื่อ
 • 27 อ่านแล้ว
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเม.ย.-มิ.ย.65)

อ่านเพิ่มเติม

 • 24-06-2565 ลงเมื่อ
 • 39 อ่านแล้ว
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนานายส่ง ปิตเหล็ก ถึงสนามกีฬา หมู่ 7 บ้านป่าแดง

อ่านเพิ่มเติม

 • 24-06-2565 ลงเมื่อ
 • 35 อ่านแล้ว
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองวง บ้านนายองอาจ นวลคำ ถึงถนนหนองวง หมู่ 1 บ้านสบห้วย

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 


เอกสารดาวน์โหลด

 • 2020-08-08 21:14:56 ลงเมื่อ
 • 34 ดาวน์โหลด

หนังสือนำส่ง ขอ-รายงาน เงินอุดหนุน

 • 2020-08-08 21:14:33 ลงเมื่อ
 • 24 ดาวน์โหลด

คู่มือประหยัดพลังงานสำหรับประชาชน

 • 2020-08-08 21:14:09 ลงเมื่อ
 • 39 ดาวน์โหลด

คู่มือประชารัฐร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน

 • 2020-08-08 21:13:41 ลงเมื่อ
 • 35 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุน

 • 2020-08-08 21:13:25 ลงเมื่อ
 • 33 ดาวน์โหลด

แบบ อภ.4 คำขอทั่วไป

 • 2020-08-08 21:13:08 ลงเมื่อ
 • 31 ดาวน์โหลด

แบบ อภ.3 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


ดูเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด  


ผู้บริหาร

นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายกำจัด เชื้อเมืองพาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Link แนะนำ

ผู้เยี่ยมชม

19406