ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ระบบการบริหารจัดการปัญหาเมืองยุค 4.0 Traffy FONDUE

 • 29 อ่านแล้ว
 • 19-09-2565 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • 21 อ่านแล้ว
 • 15-09-2565 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

 • 18 อ่านแล้ว
 • 15-09-2565 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายกงานผลการตรวจสอบของ สตง.ประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับแก้ไข

 • 51 อ่านแล้ว
 • 16-08-2565 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ระบบการบริหารจัดการปัญหาเมืองยุค 4.0 Traffy FONDUE

 • 68 อ่านแล้ว
 • 9-08-2565 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 


ข่าวกิจกรรม

1-09-2565

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมหมอกแก้ว

 • 32 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

1-09-2565

โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การเพาะเห็ดโคนน้อย

 • 35 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

30-08-2565

เยี่ยมชมบูธผลการดำเนินงานของโครงการ U2T ตำบลจอมหมอกแก้วและร่วมกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์

 • 30 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

26-08-2565

อบรมการใช้งานแอพพลิเคชั่น Traffy FONDUE : ระบบการบริหารจัดการปัญาเมืองยุค 4.0

 • 33 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

26-08-2565

ร่วมงาน สืบสานวัฒนธรรมล้านนา อนุรักษ์ พัฒนาสิงแวดล้อม น้อมเทิดไท้พระพันปีหลวงฯ

 • 37 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

26-08-2565

ร่วมประชุมโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2565

 • 29 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด 


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • 8-09-2565 ลงเมื่อ
 • 20 อ่านแล้ว
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

 • 31-08-2565 ลงเมื่อ
 • 25 อ่านแล้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายอุดม วงษารัตน์ เลขที่ 117 ถึงบ้านนายวีระ ขันจันทร์แสง หมู่ 8 บ้านท่ามะโอ

อ่านเพิ่มเติม

 • 26-08-2565 ลงเมื่อ
 • 29 อ่านแล้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหลังโรงเรียนป่าอ้อย จากบ้านนายเทพชัย พากเพียร ถึงฝายห้วยส้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อย

อ่านเพิ่มเติม

 • 26-08-2565 ลงเมื่อ
 • 31 อ่านแล้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายชาญชัย ขันทะ ถึงบ้านนายกมล ปงรังษี หมู่ที่ 1 บ้านสบห้วย

อ่านเพิ่มเติม

 • 26-08-2565 ลงเมื่อ
 • 28 อ่านแล้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองวง บ้านนายองอาจ นวลคำ ถึงถนนหนองวง หมู่ที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

 • 26-08-2565 ลงเมื่อ
 • 29 อ่านแล้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 3 หน้าบ้านนายวีระ จุมปูโล ถึงบ้านนายทน จุมปูโล บ้านหนองผักเฮือด หมู่ที่ 10

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 


เอกสารดาวน์โหลด

 • 2020-08-08 21:14:56 ลงเมื่อ
 • 63 ดาวน์โหลด

หนังสือนำส่ง ขอ-รายงาน เงินอุดหนุน

 • 2020-08-08 21:14:33 ลงเมื่อ
 • 24 ดาวน์โหลด

คู่มือประหยัดพลังงานสำหรับประชาชน

 • 2020-08-08 21:14:09 ลงเมื่อ
 • 67 ดาวน์โหลด

คู่มือประชารัฐร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน

 • 2020-08-08 21:13:41 ลงเมื่อ
 • 61 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุน

 • 2020-08-08 21:13:25 ลงเมื่อ
 • 60 ดาวน์โหลด

แบบ อภ.4 คำขอทั่วไป

 • 2020-08-08 21:13:08 ลงเมื่อ
 • 58 ดาวน์โหลด

แบบ อภ.3 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


ดูเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด  


ผู้บริหาร

นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายกำจัด เชื้อเมืองพาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Link แนะนำ

ผู้เยี่ยมชม

22968