ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปีพ.ศ. 2567

 • 44 อ่านแล้ว
 • 29-03-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บฯ ประจำปี 2567

 • 52 อ่านแล้ว
 • 30-03-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศฯ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2567

 • 63 อ่านแล้ว
 • 29-01-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 • 73 อ่านแล้ว
 • 10-01-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

 • 75 อ่านแล้ว
 • 10-01-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 


ข่าวกิจกรรม

5-04-2567

พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566

 • 32 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

5-04-2567

โครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

 • 33 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

02-09-3110

กิจกรรมสตรีสากล และมอบประกาศแก่สตรีดีเด่น

 • 141 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

2-04-2567

กิจกรรมติดตามและประเมินผลลัพท์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา ARE ระดับตำบล ครั้งที่ 1

 • 34 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

29-05-3110

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน

 • 40 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

26-03-2567

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • 43 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด 


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • 11-04-2567 ลงเมื่อ
 • 17 อ่านแล้ว
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนม.ค.-มี.ค.64)

อ่านเพิ่มเติม

 • 11-04-2567 ลงเมื่อ
 • 18 อ่านแล้ว
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2567

อ่านเพิ่มเติม

 • 5-04-2567 ลงเมื่อ
 • 24 อ่านแล้ว
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก จากบ้านนางมาลี ฟองสมุทร ถึงหนองหวาย หมู่ที่ 3 บ้านห้วยส้านดอนจั่น

อ่านเพิ่มเติม

 • 5-04-2567 ลงเมื่อ
 • 33 อ่านแล้ว
ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก จากบ้านนางมาลี ฟองสมุทร ถึงหนองหวาย หมู่ที่ 3 บ้านห้วยส้านดอนจั่น

อ่านเพิ่มเติม

 • 5-04-2567 ลงเมื่อ
 • 27 อ่านแล้ว
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านเพิ่มเติม

 • 4-04-2567 ลงเมื่อ
 • 32 อ่านแล้ว
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหน้าโครงการความสุขของพ่อ ถึงศาลเจ้าบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสันต้อม

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 


เอกสารดาวน์โหลด

 • 2020-08-08 21:14:56 ลงเมื่อ
 • 369 ดาวน์โหลด

หนังสือนำส่ง ขอ-รายงาน เงินอุดหนุน

 • 2020-08-08 21:14:33 ลงเมื่อ
 • 94 ดาวน์โหลด

คู่มือประหยัดพลังงานสำหรับประชาชน

 • 2020-08-08 21:14:09 ลงเมื่อ
 • 357 ดาวน์โหลด

คู่มือประชารัฐร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน

 • 2020-08-08 21:13:41 ลงเมื่อ
 • 321 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุน

 • 2020-08-08 21:13:25 ลงเมื่อ
 • 337 ดาวน์โหลด

แบบ อภ.4 คำขอทั่วไป

 • 2020-08-08 21:13:08 ลงเมื่อ
 • 327 ดาวน์โหลด

แบบ อภ.3 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


ดูเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด  


ผู้บริหาร

นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายดิเรก วาสนา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Link แนะนำ

ผู้เยี่ยมชม

75809