ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ๒๕๖๒ ถึง ๒๕๖๖

 • 12 อ่านแล้ว
 • 2-02-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)

 • 14 อ่านแล้ว
 • 18-01-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

 • 19 อ่านแล้ว
 • 18-01-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 อัตรา

 • 54 อ่านแล้ว
 • 8-12-2565 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายสินค้า โครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) ภายใต้ชื่อ พาณิชย์...ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot 20 ภูมิภาค

 • 42 อ่านแล้ว
 • 2-12-2565 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 


ข่าวกิจกรรม

18-01-2566

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสนามศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลจอมหมอกแก้ว เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันที่ 17 มกราคม 2566

 • 11 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

17-01-2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

 • 14 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

17-01-2566

งานมหกรรมของดีอำเภอแม่ลาว ประจำปี พ.ศ.2566

 • 16 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

6-12-2565

5 ธันวาคม 2565 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 • 45 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

1-12-2565

๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันเอดส์โลก

 • 46 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

30-11-2565

โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม(อาชีพดีพร้อม)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(ดีพร้อม)

 • 51 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด 


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • 30-01-2566 ลงเมื่อ
 • 7 อ่านแล้ว
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

อ่านเพิ่มเติม

 • 24-01-2566 ลงเมื่อ
 • 8 อ่านแล้ว
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังวัดท่ามะโอ บ้านนายณัฐนัย สันดอนทอง ถึงบ้านนายสม จันทร์ไทย หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะโอ

อ่านเพิ่มเติม

 • 24-01-2566 ลงเมื่อ
 • 7 อ่านแล้ว
ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังวัดท่ามะโอ บ้านนายณัฐนัย สันดอนทอง ถึงบ้านนายสม จันทร์ไทย หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะโอ

อ่านเพิ่มเติม

 • 24-01-2566 ลงเมื่อ
 • 8 อ่านแล้ว
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงมะเฟือง หมู่ที่ 9 จากที่นาของนายสมชาติ ปัญชุมพู ถึงที่นานายสมบัติ ไชยวุฒิ

อ่านเพิ่มเติม

 • 24-01-2566 ลงเมื่อ
 • 7 อ่านแล้ว
ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงมะเฟือง หมู่ที่ 9 จากที่นาของนายสมชาติ ปัญชุมพู ถึงที่นานายสมบัติ ไชยวุฒิ

อ่านเพิ่มเติม

 • 23-01-2566 ลงเมื่อ
 • 8 อ่านแล้ว
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนธันวาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 


เอกสารดาวน์โหลด

 • 2020-08-08 21:14:56 ลงเมื่อ
 • 131 ดาวน์โหลด

หนังสือนำส่ง ขอ-รายงาน เงินอุดหนุน

 • 2020-08-08 21:14:33 ลงเมื่อ
 • 25 ดาวน์โหลด

คู่มือประหยัดพลังงานสำหรับประชาชน

 • 2020-08-08 21:14:09 ลงเมื่อ
 • 142 ดาวน์โหลด

คู่มือประชารัฐร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน

 • 2020-08-08 21:13:41 ลงเมื่อ
 • 129 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุน

 • 2020-08-08 21:13:25 ลงเมื่อ
 • 126 ดาวน์โหลด

แบบ อภ.4 คำขอทั่วไป

 • 2020-08-08 21:13:08 ลงเมื่อ
 • 130 ดาวน์โหลด

แบบ อภ.3 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


ดูเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด  


ผู้บริหาร

นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายกำจัด เชื้อเมืองพาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Link แนะนำ

ผู้เยี่ยมชม

33587