เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

 • 10 อ่านแล้ว
 • 17-02-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

 • 11 อ่านแล้ว
 • 17-06-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ของผู้สูงอายุ

 • 14 อ่านแล้ว
 • 17-05-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมและให้คำปรึกษาแนะแนวการประกอบอาชีพ

 • 15 อ่านแล้ว
 • 25-08-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมและให้คำปรึกษาแนะแนวประกอบอาชีพเพื่อจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

 • 11 อ่านแล้ว
 • 26-06-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 


ข่าวกิจกรรม

19-06-2567

ออกหน่วยบริการประชาชนเพื่อรับชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง/ป้าย นอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 10-27 มิถุนายน 2567

 • 5 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

14-06-2566

โครงการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

 • 16 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

14-06-2567

โครงการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลจอมหมอกแก้ว

 • 12 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

04-09-2566

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ

 • 22 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

31-03-2566

อำนวยความสะดวกในการรับส่ง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

 • 18 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

28-05-2567

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

 • 35 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด 


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • 10-06-2567 ลงเมื่อ
 • 118 อ่านแล้ว
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมบ้านป่าแดง หมู่ที่ 7-บ้านดงมะเฟือง หมู่ที่ 9 ต.จอมหมอกแก้ว - บ้านดอยน้อย หมู่ที่ 4 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

อ่านเพิ่มเติม

 • 30-05-2567 ลงเมื่อ
 • 117 อ่านแล้ว
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมบ้านป่าแดง หมู่ที่ 7 - บ้านดงมะเฟือง หมู่ที่ 9 ตำบลจอมหมอกแก้ว - บ้านดอยน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม

 • 30-05-2567 ลงเมื่อ
 • 35 อ่านแล้ว
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมบ้านป่าแดง หมู่ที่ 7 - บ้านดงมะเฟือง หมู่ที่ 9 ตำบลจอมหมอกแก้ว - บ้านดอยน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม

 • 30-05-2567 ลงเมื่อ
 • 135 อ่านแล้ว
ประกาศการจัดจ้างตามโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 1,5,6,7,8,9,10

อ่านเพิ่มเติม

 • 29-05-2567 ลงเมื่อ
 • 138 อ่านแล้ว
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 1,5,6,7,8,9,10 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม

 • 29-05-2567 ลงเมื่อ
 • 38 อ่านแล้ว
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำห้วยส้าน หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะโอ

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 


เอกสารดาวน์โหลด

 • 2020-08-08 21:14:56 ลงเมื่อ
 • 392 ดาวน์โหลด

หนังสือนำส่ง ขอ-รายงาน เงินอุดหนุน

 • 2020-08-08 21:14:33 ลงเมื่อ
 • 95 ดาวน์โหลด

คู่มือประหยัดพลังงานสำหรับประชาชน

 • 2020-08-08 21:14:09 ลงเมื่อ
 • 388 ดาวน์โหลด

คู่มือประชารัฐร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน

 • 2020-08-08 21:13:41 ลงเมื่อ
 • 341 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุน

 • 2020-08-08 21:13:25 ลงเมื่อ
 • 365 ดาวน์โหลด

แบบ อภ.4 คำขอทั่วไป

 • 2020-08-08 21:13:08 ลงเมื่อ
 • 350 ดาวน์โหลด

แบบ อภ.3 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


ดูเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด  


ผู้บริหาร

นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายดิเรก วาสนา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Link แนะนำ

ผู้เยี่ยมชม

82469