ลำดับ เอกสารประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายละเอียดเพิ่มเติม
2 เลือกตั้ง อบต. รายละเอียดเพิ่มเติม
3 คู่มือประชาชน รายละเอียดเพิ่มเติม
4 รายงานผลการดำเนินงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รายละเอียดเพิ่มเติม
6 เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายละเอียดเพิ่มเติม
7 โอนงบประมาณรายจ่าย รายละเอียดเพิ่มเติม
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รายละเอียดเพิ่มเติม
9 การควบคุมภายใน รายละเอียดเพิ่มเติม
10 การบริหารความเสี่ยง รายละเอียดเพิ่มเติม
11 ตรวจสอบภายใน รายละเอียดเพิ่มเติม
12 ระเบียบคณะกรรมการหมู่บ้าน รายละเอียดเพิ่มเติม
13 ระเบียบกฏหมายต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม
14 ร้องเรียนร้องทุกข์ รายละเอียดเพิ่มเติม
15 งานการเจ้าหน้าที่ รายละเอียดเพิ่มเติม
16 ข่าวประชาสัมพันธ์อบต. รายละเอียดเพิ่มเติม
17 กิจการสภาอบต รายละเอียดเพิ่มเติม
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติม
19 เอกสารเผยแพร่ รายละเอียดเพิ่มเติม
20 คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ รายละเอียดเพิ่มเติม
21 ผลการดำเนินงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
22 มาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส รายละเอียดเพิ่มเติม
23 แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียดเพิ่มเติม
24 แผนการดำเนินงานประจำปี รายละเอียดเพิ่มเติม
25 แผนอัตรากำลัง รายละเอียดเพิ่มเติม
26 หนังสือราชการจากกรม รายละเอียดเพิ่มเติม