นางสาวปรมาพร เมฆขยาย
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวแกมกาญจน์ ทองศํกดิ์สกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางดรุณีย์ วงษ์ไชยมูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายบัณฑิต สุวรรณลพ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายเชิดชัย มะโนหาญ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นางสาวพัชรินทร์ ไต๋เจริญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายสุทิน อิ่นคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสังเวียน ผาคำ
พนักงานขับรถ ผู้มีทักษะ
นางวราภรณ์ ปัญญาช่วย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
 
 
น.ส.ธนาพร ฟองสมุทร
คนงาน
 
น.ส.ธัญลักษณ์ แก้วสุวรรณ
คนงาน
นายสาคร เขื่อนขัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวกัญญภา เรือนปิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
   

 

   
นายมานพ มูลสถาน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณรงค์ฤทธิ์ เทพหาญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ