นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ในการแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

นายสุทัศน์  กิจพิทักษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

----------------------------------

                   องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ยกฐานะมาจากสภาตำบลและการบริหารงานของสภาตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เพื่อให้สามารถรองรับการกระจายอำนาจไปสู่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น มีฐานะเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้น นโยบายและกลยุทธ์ในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ

“พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคคลในหน่วยงาน โดยเน้นการให้บริการ ความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใสตรวจสอบได้”

                   ทรัพยากรบุคคล หรือทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์กรทุกคน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยถือว่าเป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาและบริหารจัดการองค์การ ที่สามารถช่วยให้การขับเคลื่อนกระบวนการทำงานภายในให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเกิดคุณค่ากับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย