นายวุฒินันท์ ทันนารี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายวุฒินันท์ ทันนารี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางภัทรพร ภิราษร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

นางอำไพ เรือนคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมหมอกแก้ว

นางเตือนจิตต์ ผาคำ
ครู
นางทัศนีย์ เป็งเรือน
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวชมลพรรณ อิ่นคำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิลาวัลณ์ ปัญญาไว
พนักงานจ้างเหมาบริการ