นายมานพ คำน้อย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายณัฐวุฒิ กาบแก้ว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอิ่นแก้ว บัวเขียว
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1
นายจันทร์ ยาวิราช
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2
นายสง่า ภิราษร
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3

นายขจรศักดิ์ แก้วใหม่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นายณัฐวุฒิ กาบแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

นายตั๋น มังษี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
น.ส.เกตุวรินทร์ มงคล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

นายสุวัฒนชัย หุ่นกลัด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นายฐิติรัชกฤต ปัญญาไว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

นายสิงห์ทอง คำมูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
นายมานพ คำน้อย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11