1. ระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

- ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท.(INFO) :  http://info.dla.go.th/

- ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  :  http://www.laas.go.th/

- ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.(e-plan) : http://e-plan.dla.go.th/

- ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE) : https://ele.dla.go.th/public/orgInfo01.do

- ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร(IHR) : http://lhr.dla.go.th/hr/

- ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง(welfare) : http://welfare.dla.go.th/

- ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(Lec) :  http://lec.dla.go.th/

2. ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย

- ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.(e-plan) : http://e-plan.dla.go.th/

- ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  :  http://www.laas.go.th/

- ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(Lec) :  http://lec.dla.go.th/

- ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE) : https://ele.dla.go.th/public/orgInfo01.do

- ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร(IHR) : http://lhr.dla.go.th/hr/

- ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง(welfare) : http://welfare.dla.go.th/

3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง

- ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  :  http://www.laas.go.th/

- ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.(e-plan) : http://e-plan.dla.go.th/

4. การนำระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

- ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  :  http://www.laas.go.th/

- ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.(e-plan) : http://e-plan.dla.go.th/

5. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและบุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency Inventory)

- ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร(IHR) : http://lhr.dla.go.th/hr/

6. ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรอย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

- ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร(IHR) : http://lhr.dla.go.th/hr/

- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง :  https://www.jommokkaew.go.th/

7. ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้

- ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท.(INFO) :  http://info.dla.go.th/

- ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  :  http://www.laas.go.th/

- ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.(e-plan) : http://e-plan.dla.go.th/

- ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE) : https://ele.dla.go.th/public/orgInfo01.do

- ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร(IHR) : http://lhr.dla.go.th/hr/

- ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง(welfare) : http://welfare.dla.go.th/

- ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(Lec) :  http://lec.dla.go.th/

8. มีการนำระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (เช่น การลดขั้นตอน 

- ระบบ IIT ผ่านระบบ ITA :    https://www.jommokkaew.go.th/75

9. มีระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้

-  ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ (Back Office) (เจ้าหน้าที่) :  https://www.jommokkaew.go.th/

10. มีการนำระบบสาระสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

- ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง(welfare) : http://welfare.dla.go.th/