ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ (Back Office) (เจ้าหน้าที่)

 

1.  ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  :  http://www.laas.go.th/

2.  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.(e-plan) : http://e-plan.dla.go.th/

3.  ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท.(INFO) :  http://info.dla.go.th/

4.  ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร(IHR) : http://lhr.dla.go.th/hr/
5.  ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง(welfare) : http://welfare.dla.go.th/

6.  ระบบสารสนเทศทางการศีกษาท้องถิ่น(Lec) : http://lec.dla.go.th/

7.  E-OFFICE หน่วยงานท้องถิ่น เชียงราย : http://123.242.164.132/eoffice/

8.  ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น :  http://sarabun.dla.go.th/idea/index.jsp

9.  ระบบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด : https://csgproject.dcy.go.th/