นายกำจัด เชื้อเมืองพาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 0812891736

นายบัญชา พูลผล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 0891553425
นางเพ็ญศรี บำรุงรส
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 0898546297
นายชยพล คำภิละ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 0897006312
 
นางสาวปรมาพร เมฆขยาย
หัวหน้าสำนักปลัด อบต
โทรศัพท์ 0816722627

นายบัญชา พูลผล
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
โทรศัพท์ 0891553425