นายบัญชา พูลผล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

นายศุภชัย มงคลคลี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

นายธีรกฤต สิทธิรัตน์
คนงาน
นางวนิดา พัฒนอุดมกิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ