นายชยพล คำภิละ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

นายศุภชัย มงคลคลี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

นายธีรกฤตย์ สิทธิรัตน์
คนงาน
นางวนิดา พัฒนอุดมกิต
คนงาน