นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 065-9515950

 
นายสาคร อินทร์จักร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศีพท์ 086-1968822
 

นายโชคมานัส ภิราษร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 080-8286039


นางสาวปวีณา จั๋นโท
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 0809605043