ลิ้งค์แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)ในเขตพื้นที่

 

       ลิ้งขอใช้ห้องประชุม อบต.จอมหมอกแก้ว