นางเพ็ญศรี บำรุงรส
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางกัญญารัตน์ แท่นดี
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวสุชานันท์ เอกตาแสง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวประกายวรรณ ชาวนา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
นางนิตยา วงค์ษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาวจุฬาลักษณ์ เขื่อนขันติ์
คนงาน
   
   
นายภูวิชญ์ สุวรรณ์รุ่งโรจน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ