นางเพ็ญศรี บำรุงรส
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางกัญญารัตน์ แท่นดี
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวสุชานันท์ เอกตาแสง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางเบญจมาศ หล้าเต๋จ๊ะ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวประกายวรรณ ชาวนา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
นางนิตยา วงค์ษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาวจุฬาลักษณ์ เขื่อนขันติ์
คนงาน

 

นางสาวสุพัตรา จันทอน
พนักงาน จ้างเหมาบริการ