วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง กิจกรรมว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลแม่ลาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมหมอกแก้ว ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลจอมหมอกแก้ว และอำเภอแม่ลาว โดยได้รับเกียรติจากท่านรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาส กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว และได้ดำเนินการมอบตู้เฝ้าระวังความรุนแรงฯ ให้แก่เครือข่าย ดังนี้
- หมู่บ้าน ละ 1 ตู้ จำนวน 11 หมู่บ้าน
- องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว จำนวน 1 ตู้
- โรงพยาบาลแม่ลาว จำนวน 1 ตู้
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมหมอกแก้ว จำนวน 1 ตู้