อำนวยความสะดวก รับ -ส่ง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อเข้ารับการตรวจวัดค่าสายตาและตัดแว่นตา (ผู้ที่มีปัญหาทางสายตา)