22 พฤษภาคม 2567
นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว พร้อมด้วยรองนายก พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นำองค์กรชุมชนทุกหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมหมอกแก้ว ประจำปี 2567
ด้วยประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมหมอกแก้ว เป็นงานประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดเป็นประจำทุกปี ของตำบลจอมหมอกแก้ว ถือเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ของตำบลจอมหมอกแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว จึงได้จัดโครงการฯดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอันดีสืบต่อไป