21 พฤษภาคม 2567 

 เวลา 13.00 น ายสุทัศน์ กิจพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว  มอบหมายให้ นายนายสาคร อินทร์จักร์ , นายโชคมานัส ภิราษร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีส่งมอบเตาเผาชยะให้กับบ้านสบห้วย หมู่ 1 ณ ฌาปนสถานบ้านสบห้วยหมู่ 1 ตำบลจอมหมอกแก้ว โดยมี นายรุ่งโรจน์  ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว เป็นประธานในพิธี และนายธงชัย พันธุ กำนันตำบลจอมหมอกแก้ว นายมานพ คำน้อย ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. นายไวท์ บุญค้ำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านสบห้วย คณะกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชน และประประชาชน เข้าร่วม