กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร
เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับชนิดของพืชพรรณสมุนไพร สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน มีความรู้เรื่องพืชพรรณสมุนไพรไทยและสมุนไพรในท้องถิ่น รู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร ณ สวนสมุนไพรองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว