กองช่าง อบต.จอมหมอกแก้ว ได้รับมอบหมายให้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทั่วตำบลจอมหมอกแก้ว ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566 รวมทั้งหมด 71 จุด และสามารถใช้งานได้ตามปกติ