อบต.จอมหมอกแก้ว รับสมัครผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ในพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร(ตามกำหนดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ห ลักเกณฑ์และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561) รุ่นละ 50 คน เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบการจำหน่ายอาหารและตรวจติดตามให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารเข้ารับการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ห้องประชุม อบต.จอมหมอกแก้ว
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 การสมัคร ผ่านทาง google form หรือตามลิงค์
หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ วันที่ 21 พ.ย. 2566 08.00 – 16.50 น.
https://docs.google.com/.../1ORGwnaS6.../edit
หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1 วันที่ 22 พ.ย. 2566 08.00 – 12.30 น.
https://docs.google.com/.../1SbWl3IYcsXvi8k_a2.../edit
หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 2 วันที่ 22 พ.ย. 2566 13.00 – 16.50 น.
https://docs.google.com/.../1FEkopOXyqF1BBqZiSWtENq6.../edit