10 ตุลาคม 2566
ส่งมอบเงินทุนเพื่อช่วยเหลือ นายตัน อุ่นศรี
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลจอมหมอกแก้ว ได้ดำเนินการเปิดบัญชีช่วยเหลือ ราย นายตัน อุ่นศรี ผู้ยากไร้บ้านท่ามะโอ หมู่ที่ 8 ตำบลจอมหมอกแก้วไปแล้วนั้น
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว นำโดยนายสุทัศน์ กิจพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ร่วมกับฝ่ายปกครอง นำโดยนายธงชัย พันธุ กำนันตำบลจอมหมอกแก้ว พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านท่ามะโอ หมู่ที่ 8 พร้อมด้วยจิดอาสา ได้ดำเนินการปิดบัญชีเงินรับบริจาค และส่งมอบเงินจำนวน 14,980.55 บาท ดังกล่าว ให้แก่ นายตัน อุ่นศรี เพื่อนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่อไป