วันที่ 8 กันยายน 2566

อบต.จอมหมอกแก้ว ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ สร้างความโปร่งใส อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรม โดยได้รับเกียรติจาก สำนักงาน ปปช.จังหวัดเชียงรายมาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ และในช่วงบ่าย ได้เข้าวัด ฟังธรรมตามหัวข้อการอบรม “หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตและองค์กร ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” ณ วัดป่ามงคลธรรม บ้านหนองผักเฮือด