วันที่ 7 กันยายน 2566

อบต.จอมหมอกแก้ว ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการการประกวด การจัดการขยะมูลฝอย "อำเภอสะอาด" จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 ณ วัดโป่งมอญ ตำบลป่าก่อดำ โดยได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น กว่างประดิษฐ์จากไม้ บ้านสบห้วย หมู่ที่ 1 และผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 และในการนี้ ลุงฤทธิ์ ผู้ประดิษฐ์กว่างได้มอบผลิตภัณฑ์กว่างให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงนายอำเภอแม่ลาว ให้เป็นที่ระลึก