วันที่ 3 กันยายน 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมถ่ายทำวิดีโอ ภาพถ่าย โปรโมทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจอมหมอกแก้ว ภายใต้โครงการธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น (โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น) โดยจัดกิจกรรมถ่ายภาพและวิดีโอ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลจอมหมอกแก้วอีกด้วย