วันที่ 25 สิงหาคม 2566 อ

งค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมดำเนินการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ ภายใต้โครงการธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว โดยมีนายสาคร อินทร์จักร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งเป้าหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ การส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยมีหลักการการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมกัน ระหว่าง ภาครัฐ ประชาชน องค์กร ผู้นำชุมชน กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่