????ประชาสัมพันธ์????
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ร่วมกับ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนหมู่บ้านตำบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดงานประเพณีการหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น
????วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดป่าแดง หมู่ที่ 3 ตำบลจอมหมอกแก้ว
????วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ขบวนแห่ถวายเทียนพรรษา และรถวายเทียนพรรษา ณ วัดในเขตพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว ทั้ง 11 หมู่บ้าน
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ขอเชิญชวน ส่วนราชการ ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพัฒนาสรี อุบาสก อุบาสิกา ประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด