????ประชาสัมพันธ์????
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ร่วมกับ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนหมู่บ้านตำบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมหมอกแก้ว ประจำปี 2566 ขึ้น ในวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2566 ณ วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ขอเชิญชวน ส่วนราชการ ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพัฒนาสรี อุบาสก อุบาสิกา ประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด