ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566 ดังนี้
1. ส่งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ให้กับผู้เสียภาษีรายใหม่ ภายในเดือนมีนาคม 2566
2. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2566
3. แจ้งการประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี (ภ.ด.ส.6) ภายในเดือนมิถุนายน 2566
4. ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนสิงหาคม 2566
* รายละเอียดตามประกาศ
** หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์ 053-184101-2 กองคลัง อบต.จอมหมอกแก้ว