29 มีนาคม 2566
โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตำบลจอมหมอกแก้ว