โครงการจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์