ภาพกิจกรรม โครงการประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุตำบลจอมหมอกแก้ว วันที่ 13 เมษายน 2566 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตำบลจอมหมอกแก้ว เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสืบไป