ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเชียงราย
ขอเชิญประชาชนหรือพรรคการเมือง ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 4 - 13 มีนาคม 2566 โดยทำเป็นหนังสือหรือแบฟอร์มท้ายประกาศพร้อมลงลายมือชื่อ ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และส่งมาที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เลขที่ 528 หมู่ 6 ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 หรือโทรสารหมายเลข 0 5317 7362 - 4 ต่อ 4 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : chiangrai@ect.go.th กรณีส่งทางไปรษณีย์ถือวันประทับตราเป็นสำคัญ
https://www.ect.go.th/.../down.../article/ConstituencMap.pdf
#เขตเลือกตั้ง #จังหวัดเชียงราย