27 กุมภาพันธ์ 2566
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณา Care Plan ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว