โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2566
(กิจกรรมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน)
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาไฟป่าและหมอกดังกล่าวและพิจารณาเห็นว่า การป้องกันไฟป่าและหมอกควันต้องให้ผู้นำชุมชน ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา จึงจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2566 “โครงการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน” ขึ้น เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว พร้อมจัดทำแนวกันไฟ บริเวณพื้นที่รอบพระธาตุจอมหมอกแก้ว