วันที่ 28 มีนาคม 2565
โครงการอบรมให้ความรู้การเตรียมตัวสู่วัยทอง หมู่ 7 บ้านป่าแดง ณ ศาลาวัดป่าแดง หมู่ 7 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว