วันที่ 28 มกราคม 2565
โครงการตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตูพืชตกค้างในเลือดของกลุ่มเกษตรกร ม.5

ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 5 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว