องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
ประกาศเจตนารมณ์ นโบาย ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ "No Gift Policy"
งดรับ งดให้ของขวัญในทุกเทศกาล ประจำปี พ.ศ. 2566
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2566