ประชาสัมพันธ์????????????
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมหมอกแก้ว รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครและสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน พ.ศ.2566 ในวันเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมหมอกแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเรียงราย
สอบถาม หรือติดต่อรับใบสมัครได้ที่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมหมอกแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ดาวน์โหลดเอกสาร