แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/g53wrb