"๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันเอดส์โลก"
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก โดยการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ มุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับเด็กและเยาวชน และประชาชน ในพื้นที่