โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม(อาชีพดีพร้อม)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(ดีพร้อม)

  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยนายสุทัศน์ กิจพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว รองนายก พร้อมด้วยพนักงานจ้าวหน้าที่ ร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกิจกรรมเป็นการอบรมมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านอาชีพ พัฒนาอาชีพเสริม และได้ฝึกปฏิบัติจริง ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว โดยจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารสุขภาวะบ้านป่าแดง ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย