1. ผู้ปกครองสามารถขอรับคำร้องขอลงทะเบียนได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
2. องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือน
สอบถามรายละเอียดได้ที่????
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด โทร. 053184101 ต่อ 11 หรือ โทร.090-893-5324