ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
การลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุด้วยตนเอง
1. ณ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
2. ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน ตามแผนปฏิบัติงานลงพื้นที่ให้บริการรับบงทะเบียน แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
- ช่วงที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2565
(สำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน -31 ธันวาคม 2506)
- ช่วงที่ 2 เดือน มกราคม ถึง เดือน พฤศจิกายน 2566
(สำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -1 กันยายน 2507)