29 สิงหาคม 2565
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมหมอกแก้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี) ส่งเสริมทักษะการใช้ประสาทสัมผัส ทั้ง 5 ทักษะการสังเกตและสำรวจ รู้จักธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัว มีจินตนาการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมดังกล่าว ณ ไร่บุญรอด (บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด) ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย