25 สิงหาคม 2565
เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดอบรมการใช้งานแอพพลิเคชั่น Traffy FONDUE : ระบบการบริหารจัดการปัญาเมืองยุค 4.0 ให้กับเจ้าหน้าที่ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 11 หมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการจัดการปัญหาได้ทันท่วงที เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น