23 สิงหาคม 2565
เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ร่วมโครงการ 90 สายน้ำแห่งการเทิดไท้ พระพันปีหลวง "สืบสานวัฒนธรรมล้านนา อนุรักษ์ พัฒนาสิงแวดล้อม น้อมเทิดไท้พระพันปีหลวงฯ ณ ลานธรรมพระเจ้าทันใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านงานวิชาการ งานวิจัย และบริการวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันพัฒนาชุมชนในพื้นที่
พร้อมนี้ในงาน ได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมจากกิจกรรม U2T ตำบลจอมหมอกแก้ว อีก 1 โครงการ จาก ม.ราชมงคลฯ โดยมีผลิตภัณฑ์ ยาหม่องสมุนไพร สมุนไพรแช่เท้าและลูกประคบ ฯลฯ ของศูนย์มิตรภาพบำบัด วางจำหน่ายภายในงาน.