วันที่ 19 สิงหาคม 2565
เวลา 9.30 น. นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว และนางสาวแกมกาญจน์ ทองศักดิ์สกุล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลจอมหมอกแก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว โดยมีนายธงชัย พันธุ กำนันตำบลจอมหมอกแก้ว เป็นประธานสภาองค์กรชุมชน พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน 11 หมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุม เรื่อง การทบทวนกลไกสภาองค์กรชุมชนตำบลจอมหมอกแก้ว โดย โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2565 ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ยากไร้ ด้อยโอกาสในพื้นที่พ้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว จำนวน 9 ครัวเรือน โดยได้รับเงินอุดหนุนจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของครัวเรือนยากจน และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น