ผลการดำเนินงาน

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ปี 2562 Download
2 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 Download
3 รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปี 2562 Download
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 Download
5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 Download
6 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 รอบ 6 เดือน Download
7 รายงานผลการดำเนินการโครงการอบรมคณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน Download
8 รายงานผลการดำเนินการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันปี 2562 Download
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 Download
10 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
11 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ Download
12 สรุปผลการดำเนินงานโครงการเทศกาลเข้าพรรษา ถือศีล 5 เข้าวัดปฏิบัติธรรม ประจำปี 2562 Download
13 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
14 รายงานการจัดเวที่ประชาคมหมู่บ้านเพื่่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน Download
15 สรุปรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2563 Download
16 รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 Download
17 รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปี 2564 Download
18 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว Download
19 ติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2563 Download
20 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 Download
21 กายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
22 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Download
23 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี Download
24 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน Download
25 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน Download
26 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม Download
27 ประการกำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง Download
28 รายงานผลการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน Download
29 รายงานผลการดำเนินการตามตราการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Download
30 รายงานควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง Download
31 รายงานการประชุมประชาคม Download
32 การตรวจรรับงานจ้าง Download
33 การควยคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน Download
34 การควบคุมการยืมวัสดุอุปกรณ์ Download
35 รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 12 เดือน Download
36 รายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในหน่วยงานของรัฐ (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2564 Download
37 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Download
38 รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2565 Download
39 รายงานผลการดำเนินการประชุมประชาคมจัดซื้อเตาเผาขยะ Download
40 รายงานผลการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ประจำปี 2566 Download
41 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy Download
42 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ Download
43 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน Download
44 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน Download
45 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ Download
46 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ Download
47 รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2566 Download
48 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน Download
49 รายงานสุรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566 (ITA o17) Download
50 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ITA o14) Download
51 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ITA o16) Download
52 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA-015 Download
53 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA-015 (เงินอุดหนุน) Download
54 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy Download
55 รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี 2566 Download
56 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม Download
57 ีรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2566 Download
58 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 Download
59 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 Download
60 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน Download
61 รายงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน ปีงบประมาณ 2566 Download
62 รายงานผลการดำเนินการโครงการสรงน้ำพระธาตุจอมหมอกแก้ว ปี 2566 Download
63 รายงานผลการดำเนินโครงการประเพณีหล่อเที่ยนพรรษา ปี 2566 Download
64 รายงานการเก็บขนขยะอันตราย Download