งานการเจ้าหน้าที่

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน-อาวุโส Download
2 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน-อาวุโส Download
3 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 Download
4 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 Download
5 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 Download
6 คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน Download
7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
9 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
10 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
11 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
12 นักบริหารงานการคลังต้น-สูง Download
13 นักบริหารงานการศึกษาต้น-สูง Download
14 นักบริหารงานช่างต้น-สูง Download
15 นักบริหารงานท้องถิ่นต้น-สูง Download
16 นักบริหารงานทั่วไปต้น-สูง Download
17 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
18 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ (1) Download
19 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
20 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
21 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
22 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
23 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
24 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
25 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
26 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน-อาวุโส Download
27 ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ Download
28 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง Download
29 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว Download
30 รายงานผลการดำเนินนโยบาย ประจำปี 2562 Download
31 รายละเอียดตามประกาศ ครั้งที่ 1 Download
32 รายละเอียดตามประกาศ ครั้งที่ 2 Download
33 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม Download
34 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Download
35 อำนาจหน้าที่ Download
36 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต. Download
37 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2563 Download
38 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564 Download
39 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 Download
40 คำสั่ง อบต.จอมหมอกแก้ว เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ ผู้รับผิดชอบฯ (ฉบับที่ 1) Download
41 คำสั่ง อบต.จอมหมอกแก้ว เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ ผู้รับผิดชอบฯ (ฉบับที่ 2) Download
42 คำสั่ง อบต.จอมหมอกแก้ว เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ ผู้รับผิดชอบฯ (ฉบับที่ 3) Download
43 คำสั่ง อบต.จอมหมอกแก้ว เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ ผู้รับผิดชอบฯ (ฉบับที่ 4) Download
44 คำสั่ง อบต.จอมหมอกแก้ว เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ ผู้รับผิดชอบฯ (ฉบับที่ 5) Download
45 คำสั่ง อบต.จอมหมอกแก้ว เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ ผู้รับผิดชอบฯ (ฉบับที่ 6) Download
46 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ-สำนักปลัด Download
47 คำสั่งปลัดมอบหน้าที่การงานให้รองปลัด Download
48 วินัยและการรักษาวินัย Download
49 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น Download
50 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2565 Download
51 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น Download
52 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร Download
53 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร Download
54 ประกาศการสรรหาบุคคล(หมวด 4) Download
55 การพัฒนาบุคลากร Download
56 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ Download
57 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน Download
58 กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น Download
59 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยฉบับที่ 3 และการให้ออกจากราชการ ฉบับที่ 2 Download
60 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Download
61 แผนภูมิโครงสร้าง อบต.จอมหมอกแก้ว Download
62 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว Download
63 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 Download
64 ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรอบ 6 เดือน ปี 2566 (1 ต.ค.65-31 มี.ค.66) Download
65 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรประจำปี 2567 - 2569 Download
66 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 Download
67 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567-2569 Download