ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 แผ่นพับความรู้เรื่องขยะมูลฝอย Download
2 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2561 Download
3 การใช้ลานกีฬาสนามกีฬา ตำบลจอมหมอกแก้ว เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย Download
4 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
5 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว Download
6 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2562 ตำบลจอมหมอกแก้ว Download
7 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ที่ 8182560 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)ฯ Download
8 จุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว Download
9 ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
10 ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
11 ประกาศ ผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
12 ประกาศ ผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
13 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่บุคลากรของ อบต.จอมหมอกแก้ว Download
14 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงรายและมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Download
15 ประกาศเชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะขุดลอกแม่น้ำลาว บริเวณ ม. 2 บ้านสันต้อม ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย Download
16 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 Download
17 ประกาศมาตรการลดใช้พลังงานในองค์กร Download
18 ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปวช. โครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทปี 62 Download
19 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง Download
20 ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Download
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ Download
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป Download
23 ประกาศองค์กาารบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วเรืองมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ Download
24 ประกาศองค์กาารบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วเรืองมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ Download
25 ประกาศองค์กาารบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วเรืองมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ Download
26 ประกาศองค์กาารบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วเรืองมาตรการป้องกันการรับสินบน Download
27 ประชาสัมพันธ์แผนการเบิกจ่ายเงิน ประจำปี Download
28 ประชาสัมพันธ์ผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปี Download
29 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 2561 Download
30 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม Download
31 รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลัง มาตรา 79 ปะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download
32 รายงานผลการเบิกจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
33 รายงานผลการตรวจสภาพน้ำเสียบริษัทไทยพัฒนาพืชผล(2525)จำกัด Download
34 ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
35 ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ Download
36 แจ้งการประชุมประชาคมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Download
37 รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนยน ปีงบประมาณ 2564 Download
38 รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2564 Download
39 ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 Download
40 ประกาศแจ้งการประเมิน ภดส.3 ประจำปี 2565
41 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 Download
42 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 Download
43 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ ประจำปี 2565
44 ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 65 Download
45 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
46 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้างปี 2565 Download
47 ข้อความประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินฯปี 65 Download
48 สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 Download
49 ประชาสัมพันธ์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 Download
50 ประชาสัมพันธ์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2565 Download